Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

ZAWIADOMIENIE
data publikacji: 24-05-2017
news.jpgZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie § 33 ust.2 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień:

19 czerwiec 2017r. ( poniedziałek) o godz. 17.00

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej,
odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
przy ul. Matejki 8 ( naprzeciw budynku - oś. Westerplatte 10 )


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór prezydium Zebrania: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
    a) podjęcie uchwały
4. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
    a) podjęcie uchwały
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie obrad niniejszego Zebrania.
9. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
10. Przyjęcia protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
      a) podjęcie uchwały.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016r.
      a) podjęcie Uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
          za 2016r.
      b) podjęcie Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni.
12. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016r.
    a) podjęcie Uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni
        za 2016r.
    b) podjęcie Uchwały w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2016r.
    c) podjęcie Uchwały w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.
    a) podjęcie Uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
        za 2016r.
14. Przedstawienie projektu nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
    a) podjęcie Uchwały w sprawie: zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Wybór delegata na IX Zjazd Delegatów MZRSM - Małopolskiego Związku Rewizyjnego
      Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, w 2018r.
      a) zgłaszanie kandydatów,
      b) głosowanie,
      c) podjęcie Uchwały w sprawie: wyboru delegata na IX Zjazd Delegatów MZRSM.
16. Dyskusja.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków z niniejszego WZ.
      a) podjęcie Uchwały w sprawie: przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie zebrania.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.dabrowatsm.pl. Każdy członek ma prawo do zapoznania się z w/w dokumentami. Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ


Materiały:
1. ZAWIADOMIENIE
2. PROJEKT REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
3. STATUT SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
4. USTAWA Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 R. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
5. INFORMACJA Z REALIZACJI WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH NA OSTATNIM WZ
6. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z 27.06.2016 R.
7. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ (PROJEKT)
8. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ZA OKRES OD 01.01.2016 - 31.12.2016 R.
9. PISMO MZRSM W TARNOWIE W SPRAWIE WYBORU DELEGATÓW NA IX ZJAZD DELEGATÓW
10. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 19.06.2017 R.
11. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ W ROKU 2016
12. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ZA ROK 2016

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie